Top 10 gezondheidszorgproblemen in Canada

De gezondheidszorgkwesties in Canada vragen om ernstige bezorgdheid, aangezien gezondheidszorg in elk land een van de pijlers van ontwikkeling is.

Wanneer Canada wordt vergeleken met andere sterk geïndustrialiseerde landen, besteedt het een hoog percentage van zijn bruto binnenlands product aan zijn gezondheidssector.

Canada's gezondheidszorgsysteem is een punt van Canadese trots. We beschouwen het als een bepalend nationaal kenmerk en een voorbeeld van wat ons anders maakt dan Amerikanen.

Inleiding tot gezondheidsproblemen in Canada

In Canada heeft een historisch debat plaatsgevonden over de duurzaamheid van het zorgstelsel; vanaf het begin is dit debat grotendeels openbaar geweest en is het verweven geraakt met tegengestelde ideologische standpunten over hoe het systeem moet worden gefinancierd.

Canada's gezondheidszorgsysteem heeft veel steun gekregen in het land, maar heeft tegelijkertijd te maken gehad met veel uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg. In dit artikel bespreken we momenteel echter de gezondheidsproblemen in Canada.

Het lijdt geen twijfel dat Canada hoog aangeschreven staat, hoewel het Canadese gezondheidszorgsysteem duur is en voor verschillende uitdagingen staat.

Gezondheidsproblemen in Canada

  • Hoge kosten van gezondheidszorg
  • Chronische/overdraagbare ziekten
  • Verouderende bevolking
  • Langere wachttijd
  • geografische ongelijkheid
  • Gebrek aan pharmacare/medicare medicijnplan
  • Toegang tot een persoonlijke arts
  • Tekort aan medische technologie
  • Gebrek aan toegang tot nieuwe medicijnen
  • Gezondheidsbeleid en ethiek

Hoge kosten van gezondheidszorgdiensten vormen een uitdaging in de Canadese gezondheidszorg

In de afgelopen 10 jaar zijn de totale jaarlijkse uitgaven voor gezondheidszorg in Canada met meer dan $ 10 miljard gestegen. Het bereikte $ 172 miljard in 2008 of $ 5,170 per persoon, waarmee het de inflatie en de bevolkingsgroei per jaar overtrof. Canada's universele gezondheidszorgsysteem wordt als bedreigd beschouwd door stijgende kosten.

Dit populaire en succesvolle programma heeft de kosten grotendeels onder controle gehouden met behoud van kwaliteit en billijkheid.

Het succes toont echter de grenzen van de medische zorg aan; resterende gezondheidsproblemen zijn minder vatbaar voor verbetering door louter de toegang tot traditionele diensten te verbeteren. Een verruimende kijk op gezondheid impliceert een grotere gezondheidsrol in andere beleidsarena's en een grotere groep legitieme deelnemers; het coördineren van een evoluerend en groeiend systeem wordt steeds moeilijker.

De Canadese regering heeft haar bezorgdheid geuit over verhogingen van de financiering voor gezondheidszorg die niet hebben geleid tot een meetbare verbetering van de gezondheidstoestand.

Als gevolg van deze bezorgdheid hebben we in federale en provinciale jurisdicties een groeiende belangstelling gezien voor prestatieverantwoordelijkheid, niet alleen in de gezondheidszorg, maar in de publieke sector als geheel.

Chronische/overdraagbare ziekten behoren tot de gezondheidsproblemen in Canada

Medische zorg die thuis wordt aangeboden, kan efficiënter en comfortabeler zijn dan ziekenhuisbezoeken. Tegenwoordig is het zorglandschap echter steeds meer een van de chronische ziekten. Diabetes, dementie, hartfalen, chronische longziekte en andere chronische aandoeningen kenmerken de zorgprofielen van veel Canadese senioren.

Ziekenhuizen zijn weliswaar nog steeds nodig, maar in toenemende mate heeft de bevolking gemeenschapsgerichte oplossingen nodig.

Een andere grote uitdaging voor de Canadese gezondheidszorg is de beperkte omvang van de diensten die worden gedekt door provinciale verzekeringsplannen.

In dezelfde geest vormen overdraagbare ziekten een grote bedreiging voor de gezondheidszorg in Canada.

Zowel overdraagbare als besmettelijke ziekten zijn een ziekte die van persoon op persoon of van dier op persoon wordt overgedragen en wordt ook beschouwd als een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen in de huidige wereldgemeenschap.

Deze ziekten worden geclassificeerd rekening houdend met enkele factoren, zoals het bijtende middel, de wijze van overdracht, de duur van de besmetting en andere.

Vergrijzing onder de gezondheidsproblemen in Canada

Naarmate men ouder wordt, worden de neigingen van een verslechterde gezondheid uitgesproken vanwege het verminderde immuunsysteem.

gezondheidsproblemen in Canada

We kunnen voorzien dat de uitgaven van de zorgsector als percentage van het bbp de komende decennia zullen blijven stijgen. Dit komt omdat de Canadese bevolking vergrijst en als gevolg daarvan veranderingen in het overheidsbeleid nodig zullen zijn.

Deze vergrijzingstrend is te wijten aan dalende vruchtbaarheidscijfers en stijgende levensverwachting. In 1971 bestond slechts 8 procent van de bevolking uit 65-plussers; dit cijfer steeg tot 14 procent in 2011 en zal naar verwachting nog stijgen tot 36 procent in 2036.

Het percentage werkgevers-werknemersbijdragen steeg van 3.6 procent in 1986 tot 9.9 procent in 2003.

In 2011 waren 65-plussers goed voor 14 procent van de bevolking, maar ze kregen ongeveer 44 procent van de jaarlijkse uitgaven voor gezondheidszorg toegewezen, zowel federaal als provinciaal.

De uitgaven van de federale en provinciale overheid zijn samen sneller gegroeid dan de economie, van 5 procent van het BBP in 1975 tot 7 procent in 2010.

Langere wachttijd bij gezondheidsproblemen in Canada

Er is een grote ontevredenheid over het wachten keer die de afgelopen tien jaar herhaaldelijk is opgetreden.

In 2006 werd dr. Brian Day geciteerd in een artikel in de New York Times, waarin hij zei: "Dit is een land waar honden binnen een week een heupprothese kunnen krijgen, maar mensen moeten tussen de twee en drie jaar wachten" (Krauss, 2006).

In april 2007 kondigde voormalig premier Stephen Harper aan dat de wachttijden voor de provincies en territoria tegen 2010 gegarandeerd zouden zijn voor sommige gebieden, die prioriteit zouden krijgen van de provincies.

De afgelopen jaren publiceren de provinciale ministeries van Volksgezondheid de wachttijden voor het ontvangen van zorg op de eerste hulp en door specialisten op hun website.

Het Ontario's Ministry of Health biedt websurfers bijvoorbeeld een lijst met wachttijden voor spoedeisende hulp, operaties, magnetische resonantie beeldvorming en computertomografie.

In tweeënhalf jaar waren de wachttijden nagenoeg gelijk gebleven, maar nog steeds hoog. Bovendien blijven ze hoger dan de geprojecteerde doelstelling.

Evenzo, volgens gegevens uit 2013 van de Commonwealth Fund International Health Policy Survey, had Canada de langste wachttijden voor het zien van een huisarts van de 11 ontwikkelde landen in de OESO: Australië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden , Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Geografische ongelijkheid in de gezondheidszorg in Canada

Hoewel Canadezen minder financiële belemmeringen hebben voor toegang tot zorg, is dit geen garantie voor gelijkheid in het daadwerkelijke gebruik.

Aboriginals in Canada, mensen in afgelegen gebieden en armen krijgen minder adequate of passende zorg dan de minder geïsoleerde en mensen met een hogere SES, maar niettemin wordt de gezondheidszorg gelijker verstrekt en toegankelijker dan in de Verenigde Staten, en eerlijker dan voorheen Medicare.

In Canada is de impliciete rantsoenering te wijten aan beperkingen op het beschikbare personeel en materieel; in de Verenigde Staten wordt gerantsoeneerd op basis van inkomen

Gebrek aan pharmacare/medicare drugplan onder de gezondheidsproblemen in Canada

Canadezen zijn al lang trots op hun universele ziektekostenverzekering, die publiekelijk de kosten van doktersbezoeken en ziekenhuisopnames op het zorgpunt financiert.

Canadezen zijn al lang trots op hun universele ziektekostenverzekering, "Canadian Medicare", zoals het liefkozend wordt genoemd.

Dit systeem van openbare ziektekostenverzekering, gecoördineerd tussen de provincies en de federale overheid via de Canada Health Act, stelt Canadezen gerust in de wetenschap dat medisch noodzakelijke doktersbezoeken, diagnostische tests en ziekenhuisopnames als een vanzelfsprekendheid zullen worden "verzorgd". ongeacht hun leeftijd, inkomen of provincie.

Toegang tot een persoonlijke arts

Gemakkelijke en tijdige toegang tot gezondheidszorg is belangrijk voor de gezondheid van Canadezen.

Moeilijkheden om toegang te krijgen tot diensten kunnen leiden tot: vertragingen bij het zoeken en krijgen van behandeling, ondergebruik of een gebrek aan kennis van preventieve gezondheidszorg of diensten, verhoogd risico op complicaties als een diagnose wordt uitgesteld, verhoogde financiële lasten voor het gezondheidszorgsysteem.

Tekort aan medische technologie onder de gezondheidsproblemen in Canada

Canada wordt geconfronteerd met een ernstig tekort aan medische laboratoria (HHR), met name medische laboratoriumtechnologen (MLT's).

In 2010 stelde het Canadian Institute for Health Information vast dat ongeveer de helft van alle MLT's binnen 10 jaar met pensioen zou kunnen gaan, met de grootste impact in de landelijke en afgelegen gemeenschappen van Canada.

Deze periode is ingegaan op de professionele gemeenschap in alle provincies en territoria, met een dramatische impact op organisaties en werknemers tot gevolg.

Gebrek aan toegang tot nieuwe medicijnen

Canadezen zijn al lang trots op hun universele ziektekostenverzekering, die publiekelijk de kosten van doktersbezoeken en ziekenhuisopnames op het zorgpunt financiert.

Geneesmiddelen op recept zijn echter onderworpen aan een lappendeken van publieke en private berichtgeving, die vaak inefficiënt is en voor veel Canadezen de toegang tot noodzakelijke medicijnen belemmert.

Gezondheidsbeleid en ethiek behoren tot de gezondheidskwesties in Canada

Het Canadese gezondheidsbeleid faalt in toenemende mate patiënten en belastingbetalers.

Canadezen geven veel uit aan gezondheidszorg in vergelijking met vergelijkbare landen, maar het hoge relatieve uitgavenniveau levert Canadezen niet zoveel gezondheidszorgmiddelen op als patiënten in andere landen genieten.

Tekorten aan medische middelen, evenals ongepaste economische prikkels binnen het Canadese gezondheidssysteem, hebben geleid tot toenemende wachttijden voor toegang tot door de overheid gefinancierde, medisch noodzakelijke goederen en diensten.

Dit heeft ertoe geleid dat de gezondheidszorg een steeds groter deel van de inkomsten van overheden opslokt, waardoor er verhoudingsgewijs minder beschikbaar is voor andere publieke verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Economisch onderzoek en internationale ervaring suggereren dat economisch liberale beleidsalternatieven de financiële duurzaamheid en de waarde van het geld dat in het Canadese gezondheidssysteem wordt uitgegeven, drastisch zouden kunnen verbeteren.

Gezien het gezondheidsprobleem in Canada heeft de Canadese regering maatregelen genomen om deze problemen te verlichten en hun burgers in optimale gezondheid te laten cruisen.

Conclusie over de top 10 gezondheidszorgproblemen in Canada

Zoals eerder vermeld behoort het Canadese gezondheidszorgsysteem tot hun topprioriteiten. Het hanteert een universele, goedkope en toegankelijke gezondheidszorg. Canadezen hebben laten zien dat hun gezondheidszorg op één lijn ligt met die van de landen over de hele wereld om echt voor hun eigen zorg te zorgen.

Bovendien, zonder rekening te houden met deze problemen waarmee het gezondheidszorgsysteem in Canada wordt geconfronteerd, smeken ze om verschillende manieren om ervoor te zorgen dat ze boven deze uitdagingen op het randje van succes blijven.

Een goed gezondheidszorgsysteem is ieders wens en daarom streeft elk land ernaar een effectief en efficiënt gezondheidszorgsysteem in stand te houden

we staan ​​open voor suggesties en aanbevelingen, geef uw mening alstublieft door in het opmerkingenveld hieronder.