Beste beveiligingspraktijken voor patiëntgegevens

De beste beveiligingspraktijken voor patiëntgegevens zijn van cruciaal belang voor het beschermen van gevoelige patiëntinformatie tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking.

Met het toenemende gebruik van elektronische medische dossiers (EPD's), is het voor zorgorganisaties belangrijker dan ooit om proactieve stappen te ondernemen om patiëntgegevens te beschermen.

Verschillende soorten patiëntgegevens moeten worden beschermd, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie (PII), EPD's en financiële gegevens. Het belang van de beveiliging van patiëntgegevens kan niet genoeg worden benadrukt, aangezien het niet beschermen van deze informatie kan leiden tot aanzienlijke financiële en reputatieschade voor zorginstellingen, evenals tot emotioneel leed en identiteitsdiefstal voor patiënten.

Helaas wordt de beveiliging van patiëntgegevens voortdurend bedreigd door cyberaanvallen, bedreigingen van binnenuit en fysieke diefstal of verlies. Deze bedreigingen onderstrepen de noodzaak voor organisaties in de gezondheidszorg om best practices voor de beveiliging van patiëntgegevens te implementeren, zoals versleuteling, toegangscontrole, gegevensback-ups en training in beveiligingsbewustzijn.

Lees verder om meer te weten te komen over de beveiliging van patiëntgegevens, het belang ervan, bedreigingen en de best practices om de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen

Wat is Beveiliging van patiëntgegevens

Patiëntgegevensbeveiliging verwijst naar de bescherming van gevoelige informatie over patiënten, zoals hun persoonlijk identificeerbare informatie (PII), elektronische medische dossiers (EPD's) en financiële gegevens. Het omvat het voorkomen van ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van dergelijke informatie, evenals het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan.

Belang van beveiliging van patiëntgegevens

Het waarborgen van de veiligheid van patiëntgegevens is om verschillende redenen van cruciaal belang.

  • Ten eerste is het essentieel voor het waarborgen van de privacy en rechten van patiënten. Patiënten hebben het recht om te weten dat hun gevoelige informatie vertrouwelijk en veilig wordt behandeld.
  • Ten tweede is de beveiliging van patiëntgegevens noodzakelijk voor het behoud van de integriteit en kwaliteit van de gezondheidszorg. Gezondheidswerkers vertrouwen op nauwkeurige en actuele patiëntgegevens om effectieve diagnose, behandeling en zorg te bieden.
  • Ten derde is de beveiliging van patiëntgegevens cruciaal om zorgorganisaties te beschermen tegen juridische, financiële en reputatierisico's. Datalekken en cyberaanvallen kunnen leiden tot zware straffen, rechtszaken en verlies van vertrouwen van patiënten en het publiek.

Zie ook: Belangrijkste componenten van gegevensbeveiliging in de gezondheidszorg

Soorten patiëntgegevens

Dit zijn de soorten patiëntgegevens.

Persoonlijk identificeerbare informatie (PII)

Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) is informatie die kan worden gebruikt om een ​​patiënt te identificeren, zoals naam, adres, burgerservicenummer, geboortedatum en medische geschiedenis. PII is een cruciaal onderdeel van patiëntgegevens en moet te allen tijde worden beschermd. Als PII wordt gecompromitteerd, kan dit leiden tot identiteitsdiefstal, fraude of andere vormen van kwaadaardige activiteiten.

Elektronische medische dossiers (EPD's)

Electronic Health Records (EPD's) zijn digitale dossiers van de medische geschiedenis van een patiënt, inclusief hun diagnoses, behandelingen, voorschriften en testresultaten. EPD's zijn een waardevolle bron van informatie voor zorgprofessionals, omdat ze snelle toegang tot patiëntgegevens en betere samenwerking tussen zorgverleners mogelijk maken.

EPD's vormen echter ook een risico voor de beveiliging van patiëntgegevens, omdat ze toegankelijk zijn voor onbevoegde personen, hetzij door middel van hacking of interne bedreigingen.

Financiële gegevens

Financiële gegevens zijn gevoelige patiëntgegevens, waaronder factuur- en verzekeringsgegevens, creditcardnummers en andere financiële gegevens. Financiële gegevens moeten te allen tijde worden beschermd om identiteitsdiefstal, fraude en andere vormen van financiële misdrijven te voorkomen. Zorgorganisaties die financiële gegevens niet beschermen, kunnen te maken krijgen met juridische en financiële gevolgen en reputatieschade.

Het beschermen van alle drie soorten patiëntgegevens is essentieel om de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen. Zorgorganisaties moeten de nodige stappen ondernemen om deze informatie te beveiligen, waaronder het implementeren van sterke beveiligingsmaatregelen en het geven van passende training aan werknemers die met patiëntgegevens omgaan.

Bedreigingen voor de beveiliging van patiëntgegevens

Er zijn dreigingen waar zorgorganisaties zich bewust van moeten zijn, waaronder dreigingen.

Cyberaanvallen

Cyberaanvallen vormen een van de grootste bedreigingen voor de beveiliging van patiëntgegevens. Het gaat om pogingen van kwaadwillende personen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot patiëntgegevens door middel van hacking, malware of andere vormen van kwaadaardige software.

Cyberaanvallen kunnen leiden tot diefstal of vernietiging van gevoelige patiëntgegevens, met aanzienlijke financiële en reputatieschade voor zorginstellingen tot gevolg. Ransomware-aanvallen, waarbij patiëntgegevens worden gecodeerd en betaling worden geëist in ruil voor de decoderingssleutel, komen de laatste jaren steeds vaker voor en kunnen bijzonder verwoestend zijn.

Bedreigingen van binnenuit

Insider-bedreigingen verwijzen naar het risico dat patiëntgegevens worden gecompromitteerd door werknemers binnen een zorgorganisatie. Dit kunnen opzettelijke of onopzettelijke acties zijn, zoals het delen van patiëntgegevens met onbevoegde personen, toegang krijgen tot patiëntgegevens zonder toestemming of vallen voor phishing-scams die patiëntgegevens in gevaar brengen.

Bedreigingen van binnenuit zijn bijzonder moeilijk te detecteren en te voorkomen, omdat er vertrouwde medewerkers bij betrokken zijn die toegang hebben tot patiëntgegevens.

Fysieke diefstal of verlies

Fysieke diefstal of verlies van patiëntgegevens kan optreden wanneer fysieke apparaten met patiëntgegevens, zoals laptops, smartphones of USB-drives, worden verloren of gestolen.

Dit kan ook gebeuren bij verlies of diefstal van papieren dossiers met patiëntgegevens. Fysieke diefstal of verlies van patiëntgegevens kan leiden tot ernstige datalekken en gevoelige patiëntgegevens blootstellen aan onbevoegde personen.

Zorgorganisaties moeten zich bewust zijn van deze bedreigingen voor de beveiliging van patiëntgegevens en maatregelen nemen om deze te voorkomen. Dit kan bestaan ​​uit het implementeren van sterke toegangscontroles, het regelmatig trainen van werknemers in best practices voor gegevensbeveiliging en het waarborgen dat fysieke apparaten en dossiers met patiëntgegevens goed worden beveiligd en gevolgd. Het is ook essentieel om een ​​incidentresponsplan te hebben in het geval van een datalek, om de schade te minimaliseren en snel te reageren om patiëntgegevens te beschermen.

Lees ook: 6 ontwerpelementen die elk ziekenhuis zou moeten hebben voor extra veiligheid

Regelgeving en wetten

Er zijn regels waaraan zorgorganisaties moeten voldoen om de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen.

HIPAA

De Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) is een Amerikaanse wet die in 1996 van kracht werd om de privacy en veiligheid van patiënten te beschermen. HIPAA stelt nationale normen vast voor de bescherming van gevoelige patiëntinformatie, waaronder PII en EPD's.

De wet vereist dat zorgorganisaties administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen implementeren om patiëntgegevens te beschermen en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan te waarborgen. HIPAA bevat ook bepalingen voor het melden van inbreuken, waardoor patiënten kunnen worden geïnformeerd als hun gegevens in gevaar zijn gebracht. Zorgorganisaties die HIPAA schenden, kunnen worden geconfronteerd met zware straffen, waaronder boetes en juridische stappen.

HITECH

De gezondheidsinformatietechnologie voor economische en klinische gezondheid (HITECH) Act werd in 2009 aangenomen als onderdeel van de American Recovery and Reinvestment Act (ARRA). HITECH versterkt de privacy- en veiligheidsbescherming onder HIPAA en bevordert het gebruik van elektronische medische dossiers.

De wet biedt financiële prikkels voor zorgorganisaties die EPD's aannemen, maar legt ook aanzienlijke straffen op voor niet-naleving van HIPAA, waaronder datalekken. HITECH vereist ook dat patiënten op de hoogte worden gebracht in geval van een datalek.

GDPR

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is een verordening van de Europese Unie (EU) die in 2018 is ingevoerd om de privacy en veiligheid van persoonsgegevens te beschermen. De AVG is van toepassing op alle bedrijven die persoonsgegevens van EU-burgers verwerken, inclusief zorgorganisaties die patiëntgegevens verzamelen en verwerken.

De verordening verplicht zorgorganisaties om toestemming van de patiënt te verkrijgen voor gegevensverwerking en om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om patiëntgegevens te beschermen. De AVG bevat ook bepalingen voor het melden van inbreuken, waardoor patiënten het recht hebben om geïnformeerd te worden in geval van een datalek.

Zorgorganisaties moeten deze voorschriften en wetten naleven om de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen. Dit omvat het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen, waaronder toegangscontroles, gegevensversleuteling en regelmatige training van medewerkers over best practices op het gebied van gegevensbeveiliging. Naleving van deze voorschriften en wetten beschermt niet alleen patiëntgegevens, maar helpt zorgorganisaties ook juridische en financiële sancties te voorkomen.

Beste praktijken voor de beveiliging van patiëntgegevens

Hier zijn enkele manieren om de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen.

Encryptie

Versleuteling is het proces waarbij patiëntgegevens worden omgezet in een gecodeerd formaat dat alleen kan worden ontcijferd met een specifieke sleutel. Dit is een essentiële beveiligingsmaatregel om ongeoorloofde toegang tot patiëntgegevens te voorkomen, met name tijdens verzending of opslag.

Zorgorganisaties moeten ervoor zorgen dat patiëntgegevens zowel onderweg als in rust worden versleuteld. Dit kan worden bereikt door het gebruik van veilige protocollen voor gegevensoverdracht en gegevensversleutelingstools voor gegevensopslag.

Toegangscontrole

Toegangscontroles zijn beveiligingsmaatregelen die de toegang tot patiëntgegevens beperken tot alleen geautoriseerd personeel. Dit kan het implementeren van sterke wachtwoorden en meervoudige authenticatie voor systeemtoegang omvatten, evenals het definiëren van specifieke gebruikersrollen en privileges voor toegang tot patiëntgegevens. Zorgorganisaties moeten ook regelmatig het toegangscontrolebeleid herzien en bijwerken om ervoor te zorgen dat het effectief en passend blijft.

Gegevensback-ups

Back-ups van gegevens zijn essentieel voor het beschermen van patiëntgegevens in geval van een calamiteit of datalek. Regelmatige gegevensback-ups zorgen ervoor dat patiëntgegevens snel en nauwkeurig kunnen worden hersteld in geval van gegevensverlies.

Zorgorganisaties moeten een back-up- en herstelstrategie implementeren die meerdere kopieën van patiëntgegevens omvat, inclusief off-site back-ups, en regelmatig testen van back-up- en herstelprocedures.

Training voor beveiligingsbewustzijn

Beveiligingsbewustzijnstraining is een essentieel onderdeel van elk beveiligingsprogramma voor patiëntgegevens. Zorgorganisaties moeten werknemers regelmatig trainen om ervoor te zorgen dat ze zich bewust zijn van de risico's voor patiëntgegevens en begrijpen hoe ze datalekken kunnen voorkomen.

Dit kan onder andere training omvatten over phishing- en social engineering-aanvallen, wachtwoordhygiëne en fysieke beveiligingsmaatregelen.

Andere best practices voor de beveiliging van patiëntgegevens zijn het implementeren van inbraakdetectie- en preventiesystemen, het regelmatig updaten van software en hardware, en het regelmatig uitvoeren van beveiligingsaudits en risicobeoordelingen.

Door deze best practices te volgen, kunnen zorgorganisaties patiëntgegevens beschermen tegen bedreigingen en ervoor zorgen dat de privacy van patiënten wordt gehandhaafd.

Zie ook: 4 stappen die u moet nemen nadat u vermoedt slachtoffer te zijn van een medische fout

Conclusie

Kortom, praktijken voor de beveiliging van patiëntgegevens zijn essentieel voor het beschermen van de privacy van patiënten en het voorkomen van datalekken. Zorgorganisaties moeten prioriteit geven aan de beveiliging van patiëntgegevens en voldoen aan regelgeving en wetten zoals HIPAA en GDPR. Door een alomvattende benadering van de beveiliging van patiëntgegevens te hanteren, kunnen zorgorganisaties het risico op datalekken verkleinen en patiëntgegevens beschermen tegen bedreigingen.

Keuze van de redactie

Kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg: de beste voor- en nadelen

Meest voorkomende robotchirurgieprocedures 2023: voordelen en risico's

 

 

Laat een reactie achter